วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง


นางสาวจิราทิพย์  สารักษ์
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนวัดหลักช้าง
ที่อยู่ปัจจุบัน
40  หมู่  8 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษา
-  ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ปี พ.ศ. 2527-2533
   จากโรงเรียนบ้านนา ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ๋  จังหวัดนครศรีธรรมราช
-  ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ปี พ.ศ. 2533-2539
   จากโรงเรียนเชียรใหญ่ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ๋  จังหวัดนครศรีธรรมราช
-  ระดับปริญญาตรี   วิชาเอกการประถมศึกษา  (กศ.บ.) ปี พ.ศ. 2539-2543
   จากมหาวิทยาลัยทักษิณ  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
-  ระดับปริญญาโท วิชาเอกหลักสูตรและการสอน  (ศษ.ม.)ปี พ.ศ. 2545-2547
   จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การทำงาน
-  บรรจุแต่งตั้ง  20  กรกฎาคม 2543    โรงเรียนวัดหลักช้าง