วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 ความรู้ที่ได้จากการทำบล็อก

          จากการที่อาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางบล็อก ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมมาก สามารถนำมาใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้จริง นักเรียนสามารถเข้ามาใช้งานบล็อกที่ครูจัดทำขึ้นได้ และครูสามารถนำสื่อที่ได้ขึ้นไว้บนบล็อกมาสอนนักเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ผลดีของการใช้งาน
1. ใช้งานได้สะดวก มีความหลากหลาย นำเสนอได้ทั้งรูปภาพและตัวหนังสือ
2. สร้างง่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3. สามารถแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้อ่านเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่โพสต์ได้
4. ช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงเรียนได้
5. มีความทันสมัย ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ
6. เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยอิสระ
7. ผู้ที่สร้างบล็อกสามารถ ปรับแต่งบล็อกให้เป็นรูปแบบที่ตนต้องการได้
8. สามารถสร้างเครือข่ายร่วมกันได้
9. เก็บและเผยแพร่ข่าวสารได้มาก และหลากหลายรูปแบบ
ข้อเสียของการทำบล็อก
1. เนื้อหาที่อยู่ในบล็อก ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ ยังไม่การพิมพ์ผิด เนื่องจากไม่ได้รับการตรวจสอบก่อนเผยแพร่
2. เพื่อนที่อยู่นอกเครือข่ายหรือไม่มีที่อยู่มีของบล็อกโอกาสที่จะได้รู้จักหรือแสดงความคิดเห็นทำได้ค่อนข้างยาก
3. อิสระในการนำเสนอ ไม่มีผู้ตรวจสอบบางครั้งอาจโพสต์เรื่องที่ไม่เหมาะสม
4. ข้อความสามารถคัดลอก วางได้สะดวกโดยไม่ต้องพิมพ์
     จากการที่ข้าพเจ้าได้จัดทำบล็อก ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การตกแต่งบล็อกของตนเอง การคิดสร้างสิ่งใหม่ มีความกระตือรือร้นในการทำงานเนื่องจากต้องศึกษาและติดตามการสั่งงานของอาจารย์ตลอดเวลา ส่งผลให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ให้ความสนใจกับวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 5 การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2554

***********************************
ขั้นตอนการศึกษาดูงาน ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
1. สมาชิก ป. บัณฑิตบริหารการศึกษา สำรวจความต้องการของสมาชิกในห้องเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงาน จากนั้นมีการขอมติในการเลือกประเทศในการศึกษาดูงาน ผลปรากฏว่า ได้ไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ จากนั้นคณะกรรมมีการประชุมเพื่อกำหนดวันที่ไปศึกษาดูงาน
2. ประธานแจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน คือ ระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2554
3. คณะกรรมการนำเสนอโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
4. มีการติดต่อประสานงานกับบริษัททัวร์ ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้บริษัทศิรินครทัวร์ เป็นบริษัทจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้
5. สมาชิกทุกคนไปทำหนังสือเดินทาง
6. ศึกษางาน ณ Seklolah Kebangsaan Kodiag school ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
-------------------------------------------------------------------------
การเดินทางระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2554
วันที่ 24 มกราคม 2554
             เวลา 04.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา จ.สงขลา ระหว่างทางแวะรับสมาชิกในรถคันที่ 1 บริเวณศาลารอรถ อำเภอร่อนพิบูลย์ สถานีที่ 2 แวะรับสมาชิกที่สวนพัก และสถานที่ 3 แวะรับสมาชิกที่ป่าพะยอม ซึ่งก็คือข้าพเจ้าเอง  ตรงนี้ไม่ได้รับเนื่องมาจากคนขับรถขับเลยสถานที่ที่นัดหมายจึงให้รถบัสคนที่ 2 รับสมาชิกไปแทนแล้วแวะรับกลางทาง จากนั้นน้อง Staff ก็แจกอาหารกล่องให้คนละ 1 กล่อง เพื่อรับประทานอาหารเช้า บนรถ เป็นข้าวมันไก่ เมื่อถึงด่านทุกคนต่างรีบกันเข้าแถวเพื่อประทับตราหนังสือเดินทาง ที่ด่านชายแดนไทยเข้าสู่ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซีย หลังจากเสร็จขั้นตอนต่างๆ ทุกคนนั่งรถเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย บริเวณสองข้างทางมีบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยอยู่มากตรงที่มี นาข้าว มีสวนยางพารา มีต้นปาล์ม มีต้นสักทอง และต้นกระถินณรงค์ ถนนหนทางกว้างขวางมาก ๆ บริเวณที่อยู่อาศัยจะอยู่เฉพาะในตัวเมือง ไม่เหมือนของประเทศไทยจะอาศัยอยู่กระจายทั่วทุกพื้นที่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คนมีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน เคารพกฏจราจรอย่างเคร่งครัด ธรรมชาติสวยงาม และต้องเพลิดเพลินกับการฟังเพลงอันไพเราะในรถบัส ตลอดการทำกิจกรรมต่างของนักศึกษาอย่างหลากหลาย และเดินทางเข้าสู่สถานที่ศึกษาดูงานแห่งแรก ณ ประเทศมาเลเซีย คือ Sekolah Kebangsaan Kodiag school เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์ มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึง ประถมศึกษา ประเทศมาเลเซียนักเรียนจะเรียนถึงเที่ยง ส่วนครูนั้นต้องอยู่ถึงประมาณบ่ายสามโมง บรรยากาศในห้องเรียนมีการตกแต่งที่สวยงามเหมาะแก่การเรียนการสอน ทุกห้องจะมีการตกแต่งโดยผลงานนักเรียน และใช้ผ้าม่านสีฟ้าทุกห้อง ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยมาก พอไปถึงทางโรงเรียนจัดกิจกรรมต้อนรับเป็นการแสดงขับร้องประสานเสียง จากนั้นก็แบ่งกลุ่มกันไปดูงานตามห้องต่าง ๆ โรงเรียนเน้นความเป็นระเบียบ ส่วนอาคารเรียนอนุบาลก็จะแยกอยู่ต่างหาก ห้องน้ำห้องส้วมสะอาด การบริหารจัดการบางอย่างก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของบ้านเราได้ หลังจากเยี่ยมชมเสร็จแล้ว ก็ได้มีพิธีการกล่าวต้อนรับของผู้บริหารโรงเรียน Sekolah Kebangsaan Kodiag school และกล่าวขอบคุณของอาจารย์สาสินี จงใจสุรธรรม พร้อมมอบของที่ระลึกโดย ดร. ไพศาล นิ่มสุวรรณ จากนั้นก็ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงอาหารที่เลี้ยง คือ ข้าวหมกไก่ แล้วออกเดินทางเพื่อไปให้ทุกคนแลกเงิน ณ จุดแปลกเปลี่ยนเงิน แล้วเดินทางผ่านเมืองต่างๆ ของมาเลเซีย และแวะรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ก่อนถึงเกาะปินัง และเข้าพักโรงแรม Grand Continental Hotel บนเกาะปีนัง


วันที่ 25 มกราคม 2554
             ตอนเช้าเวลา 05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Grand Continental Hotel แล้วเดินทางออกจากโรงแรม ชมบรรยากาศที่ป้อมปืน แล้วสมาชิกร่วมกันถ่ายรูป เป็นยามเช้าที่สดชื่น สนุกสนาน จากนั้นก็เดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้าน Garden Seafood ชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย ชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ชมตึกแฝด แวะร้านช็อคโกแลต เพื่อให้ทุกคนซื้อของฝากกันอย่างมีความสุข หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เก็นติ้ง เมืองมหานครแห่งความบันเทิงบนภูเขาสูงด้วยกระเช้าไฟฟ้า (SKY WAY) ขณะที่ข้าพเจ้านั่งกระเช้ารู้สึกถึงบรรยากาศความตื่นเต้นเนื่องจากสูงมาก ๆ ตอนนั่งกระเช้าข้าพเจ้าพร้อมด้วยสมาชิก จำนวน 8 คน เห็นความงามของทัศนียภาพแห่งขุนเขา หมอกและน้ำค้างที่อยู่ใกล้ รู้สึกปวดหัวเพราะกระเช้าจะหยุดอยู่พักหนึ่งเพื่อให้คนนั่งได้ดูบรรยากาศด้านล่างและเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มาก ๆ อย่างไม่น่าเชื่อว่าคนเราจะคิดสร้างมหานครแห่งนี้ขึ้นมาได้ บริเวณรอบ ๆ มีต้นไม้ขึ้นอยู่รายรอบบนภูเขาต้นไม้มีขนาดที่ใหญ่เกิดจากความสมบูรณ์ของอากาศ น้ำ และดิน จากนั้นก็เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม First World ภายในที่พักนั้นไม่มีแอร์ แต่อากาศค่อนข้างเย็น ภายในที่พักออกแบบสวยงาม จากนั้นก็ลงไปรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปดูศูนย์รวมความบันเทิง และบ่อนคาสิโนหลากหลายชนิดซึ่งอยู่ใช้ล่างสุดของที่พัก


วันที่ 26 มกราคม 2554
            เวลา 05.00 น. ทุกคนพร้อมกันที่ห้องรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม First World วันนี้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเนื่องจากมีลมแรง และเป็นวันหยุดการเดินของกระเช้าไฟฟ้า การเดินทางลงจากเก็นติ้งไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนจากเดินทางด้วยกระเช้าเป็นเดินทางด้วยรถบัสของเก็นติ้ง จากนั้นก็ไปรับประทานอาหารเที่ยง Malaysia Kitchen ชมรัฐสภาซึ่งมีความสวยงามมาก ๆ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มัสยิดสีชมพู แล้วเดินทางต่อไปรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่โยโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์ ถึงด่านแจ้งหนังสือเดินทางออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ด่านวู๊ดแลนด์ เข้าสู่ที่พัก AQUEEN HOTEL


วันที่ 27 มกราคม 2554
           หลังรับประทานอาหารเช้า ก็เดินทางไปบริเวณเมอร์ไลออน อ่าวสิงคโปร์เพื่อถ่ายรูปกับสิงโตพ่นน้ำ  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ และเที่ยวย่านการค้าซึ่งมีทั้งห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ มากมาย ซึ่งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด ทุกคนต่างเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าตามที่ตนต้องการ ข้าพเจ้าได้ของฝากต่าง ๆ มากมายส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะเซ็นโตซ่า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกของสิงคโปร์ ชมยูนิเวอร์เซล ชมภาพยนต์ 4 มิติ (4D) ที่ทันสมัยเหมือนนั่งอยู่ในเหตุการณ์จริงๆ บรรยากาศสนุกสนานเพลิดเพลินจนบอกไม่ถูกถึงแม้ว่าจะร้อนแต่ก็มีความสุข และเข้าชม Song of the sea ที่สวยงาม และตระการตาทั้งภาพและเสียง และรับประทานอาหารเย็นที่เกาะเซ็นโตซ่า เสร็จแล้วล่องเรือชมความงามยามค่ำคืนของสิงคโปร์ และเดินทางออกจากสิงคโปร์เข้าสู่เมืองยะโฮบารู ประเทศมาเลเซียเข้าพักโรงแรม Selasa


วันที่ 28 มกราคม 2554
            เวลา 05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ Selasa จากนั้นก็ออกเดินทางจากโรงแรม มุ่งหน้าสู่ด่านจังโหลน บรรยากาศในรถยัง คงสนุกสนานเช่นเดิม บวกความเหนื่อยและอ่อนล้าตามไปด้วย พอตอนเที่ยงก็แวะรับประทานอาหารเที่ยง เมนูอาหารก็เป็นอาหารเดิมๆ จากนั้นเดินทางต่อถึงร้านดิวตี้ฟรี บริเวณชายแดนมาเลเซีย ช่วงเวลาประมาณ 1 ทุ่ม ทางบริทัวร์ให้เราใช้เวลาในการซื้อของฝากประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่ประเทศไทย จากนั้นแวะรับประทานอาหารค่ำที่ด่าน ประมาณเวลา 21 นาฬิกาจึงเดินทางออกจากด่านมุ่งสู่จุดหมายปลายทาง ระหว่างการเดินทางบรรยากาศครึกครื้นเห็นแต่รอยยิ้มของแต่ละคน มีการร้อง เต้นรำกันตลอดทางระหว่างนั้นรถบัสคันที่ 1 ก็จอดให้สมาชิกคนแรกของคันลงบริเวณป่าพะยอม สวนผักร่อนพิบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป้ายสุดท้าย คือ ศาลาประดู่ 6 ซึ่งข้าพเจ้าก็ลงเป็นป้ายสุดท้ายด้วยเช่นกันสมาชิกตอนนั้นเหลือประมาณ 7- 8 คน ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัย ช่วงเวลาที่มาถึงจุดหมายปลายทางประมาณเกือบ ๆ ตีสองก็ว่าได้ทุกคนมีแต่ความสุขและความประทับใจ

ความประทับใจ
           จากการศึกษาดูงานทำให้ข้าพเจ้าสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถของผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถ อีกทั้งการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถทางด้านกีฬา เป็นการส่งเสริมที่ดีมากๆ ส่วนหนึ่งทำให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนและดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเหมือนกับการจัดการศึกษาของเมืองไทยนั่นแหละ คือต้องการให้เด็ก เก่ง ดี และมีความสุข
อีกทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเอง