วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4

ระบบข้อมูลของสถานศึกษา
1.บริบทของสถานศึกษา  สภาพความเป็นอยู่  จุดเด่น  จุดด้อย  โอกาสที่จะพัฒนา
บริบทของสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดหลักช้าง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนช้างกลาง 1 เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนแรกของอำเภอช้างกลาง  ประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466  ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ตั้งอยู่ในชุมชนหลักช้าง  หมู่ที่  6  ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีเนื้อที่ประมาณ  27  ไร่  ทิศเหนือจดกับหนองน้ำแม่เคง  ทิศใต้จดกับวัดหลักช้าง  ทิศตะวันตกจดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4019  ทิศตะวันออกจดกับที่ดินส่วนบุคคล 
ปัจจุบันโรงเรียนวัดหลักช้างผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนายสุนันท์   สงกรด  ทำการเปิดสอน 3 ระดับ  คือ  ระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รวม  11  ห้องเรียน  มีบุคลากรครู  14  คน  ผู้ชาย  5 คน  ผู้หญิง  9  คน  นักการภารโรง  1  คน  นักเรียนทั้งหมด  129  คน  เป็นนักเรียนชาย  63  คน  เป็นนักเรียนหญิง  69  คน  
สภาพความเป็นอยู่  คนในชุมชนร้อยละ  95  ประกอบอาชีพที่สวนยางพารา  ร้อยละ  2  ประกอบอาชะรับราชการ  และร้อยละ  3  ประกอบอาชีพรับจ้าง  นักเรียนประมาณร้อยละ  95  เป็นคนในท้องถิ่น  และอีกประมาณร้อยละ  5  ที่ย้ายติดตามผู้ปกครอง  ผู้ปกครองมีรายได้เพียงพอสำหรับส่งเสียบุตรหลานของตนเอง  โรงเรียนมีอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุกคน
 จุดเด่น 
1. นักเรียนมีน้อย  อัตรา  ครู:นักเรียน  1:9 ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่
3. ครูมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย  และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
4. ครูผู้สอนมีความสนิทกับชุมชนและผู้ปกครอง  จึงสามารถจัดกิจกรรมได้สะดวกเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล
5. ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี
จุดด้อย
1. นักเรียนขาดสุขนิสัยที่ดีต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
2. นักเรียนใช้จ่ายในทางที่ไม่เหมาะสม  เช่น  เล่นเกม  เที่ยวเตร่  เลนการพนัน
3. นักเรียนไม่มีความใฝ่รู้  ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. นักเรียนไม่รู้จักการทำงานเป็นทีม  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6. ครูมีภาระงานอื่น ๆ มากมาย  มีเวลาในการเตรียมการสอนน้อย
7. ครูขาดความตระหนักในการปลูกฝังด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมสำหรับเด็ก
8. ปริมาณสื่อที่ใช้บริการผู้เรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้มีค่อนข้างน้อย
9. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ค่อยได้ดำเนินการอย่างจริงจัง
10. ครูมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ  เทคโนโลยี  ค่อนข้างน้อย
               
โอกาสที่จะพัฒนา
เนื่องจากชุมชนกับโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดมา  ดังนั้นสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาบูรณาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและงานอาชีพ
2.  ระบบข้อมูลสถานศึกษา  มีการจัดทำสารสนเทศของโรงเรียน โดยงานแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน  ร่วมกับแผนงานฝ่ายแต่ละฝ่ายเป็นผู้จัดทำและจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง    ข้าพเจ้าคิดว่ามีสภาพที่ดีมีระบบ  แต่ควรที่จะพัฒนาให้การสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแต่ละฝ่ายเพื่อค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ข้อมูลนักเรียน  มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล   เป็นห้องเรียน โดยครูประจำชั้น สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวของนักเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  เก็บข้อมูลของนักเรียนไว้ชั้น  ข้าพเจ้าคิดว่ามีสภาพที่ดีมีระบบ 
ข้อมูลบุคลากร  มีการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเป็นแฟ้มรายบุคคลโดยมีฝ่ายบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบ  ข้าพเจ้าคิดว่าควรมีการปรับปรุงโดยการจัดเก็บข้อมูลของบุคลการเป็นรายบุคคลในรูปของไฟล์ข้อมูล  มีการจัดเก็บให้เป็นระบบมากกว่าเดิม  แยกบุคลากรเป็นฝ่ายงานพร้อมรูปภาพ  ประวัติ  และต้องมีการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลได้สะดวกขึ้น
ข้อมูลงานทะเบียนนักเรียน  มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีการแยกเก็บเป็นปีการศึกษา  มีประวัติของนักเรียน  ประกอบด้วยเลขประจำตัวนักเรียน  ชื่อ-นามสกุล  วันเดือนปีเกิด  ที่อยู่  ชื่อพ่อ  แม่ อาชีพผู้ปครอง ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเป็นระบบสามารถสืบค้นได้ง่ายและสะดวกแต่ควรติดเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแต่ละฝ่ายเพื่อความสะดวกในการสืบค้นของแต่ละฝ่าย
ข้อมูลงานวิชาการและข้อมูลแต่ละฝ่าย  มีการจัดเก็บข้อมูลแต่ละฝ่ายอย่างเป็นระบบ  ผู้ที่ต้องการข้อมูลสามารถเข้าไปสืบหาข้อมูลได้  ข้าพเจ้าคิดว่า  ระบบข้อมูลที่มีอยู่มีสภาพที่ดี  แต่ควรได้รับการพัฒนาให้ดีกว่าปัจจุบันโดยการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของแต่ละฝ่ายแล้วนำข้อมูลที่มีอยู่ไปจัดเก็บไว้หากฝ่ายใดต้องการข้อมูลก็สามารถเปิดดูได้โดยทันที 
3.  ระบบนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-   จัดทำสื่อการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
-   ใช้สื่อการสอนที่ผลิตโดยโปรแกรม  GSP 
-   เป็นสื่อที่เหมาะสำหรับนักเรียน  เนื่องจากเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องสร้างจิตภาพให้กับตัวเอง  นักเรียนเข้าใจได้ยาก  ครูต้องใช้เวลาในการสอนมาก  แต่เมื่อสอนด้วยโปรแกรม  GSP  แล้วนักเรียนสามารถเข้าใจได้เร็วขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น